Arengukava

PUHJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA
2016-2018

 

 

Sissejuhatus
Puhja kooli arengukava on dokument, kus on kirjeldatud Puhja kooli peamised arengusuunad ja arendusvaldkonnad 1.septembrist 2016 kuni 31. augustini 2018. Püstitatud eesmärkidest lähtutakse kooli õppekava väljatöötamisel.

Arengusuundade elluviimise kindlustamiseks on arengukava lisas välja toodud tegevuskava (iga valdkonna juures eraldi). Tegevuskava võetakse aluseks kooli kalenderplaani väljatöötamisel iga õppeaasta alguses.
Viimases lõigus on välja toodud arengukava uuendamise kord.

Arengukava koostamisel juhinduti Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusest, Eesti Elukestva Õppe Strateegiast, Puhja Gümnaasiumi põhimäärusest, Puhja valla arengukavast ja teistest haridusvaldkonda puudutavatest dokumentidest. Arengukava põhialused töötati välja ajurünnakute, huvipoolte koosolekute ja seminaride käigus, võttes arvesse meie koolis õppivate õpilaste vajadusi, kooli hetkeseisu ja olemasolevaid ressursse.

Arengukavas sätestatu toetab Puhja koolis peamise tegutsemispõhimõtte järgimist: Puhja koolis on õpilase õpetamise ja arendamise esmaseks eesmärgiks aidata neil kujuneda täiskasvanuteks, kes tulevikus näevad ennast õnnelike, eluga võimalikult hästi toime tulevate kodanikena.

Dokument jaguneb järgmisteks valdkondadeks: eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe- ja kasvatustöö.

Arengukava on töödokument ehk siin määratletud eesmärgid, tegevuskava ja oodatavad tulemused vaadatakse iga õppeaasta alguses üle, et olla valmis neid vastavalt muutunud olukorrale kohandama.
 

Puhja Gümnaasiumi visioon, missioon ja põhiväärtused
Visioon- Kool on koht, kus ühises õppimisprotsessis saavad targemaks ja õnnelikumaks nii õpilane kui õpetaja.
Missioon- Puhja koolis on õpilase õpetamise ja arendamise esmaseks eesmärgiks aidata õpilasel kujuneda täiskasvanuteks, kes tulevikus näevad ennast õnnelike, eluga võimalikult hästi toime tulevate kodanikena.
Põhiväärtused - Austus enda ja teiste vastu, teadmistehimu ja loovus.
Püstitatud visioonis ja missioonis on fookusesse asetatud õppija, mitte õpetaja (kusjuures õppijateks on nii õpetaja kui õpilane). Lisaks sellele on tähtsustatud ka teadmiste andmise kõrval kooli kasvatuslikku eesmärki ja iga õpilase individuaalse arengu toetamist ning ühistest väärtustest lähtumist.

 

Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad
Eestvedamine ja juhtimine

Kooliarenduse valdkonnas “Eestvedamine ja juhtimine” on määratletud järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad:

 1. Läbi eesmärgipärase juhtimise ja koostöö kõikide osapooltega on tõusnud kooli maine.
 2. Huvitatud osapooled on kaardistatud, kõik nad on kaasatud kooli arendustegevusse.
 3. Kõikide huvitatud osapooltega toimub vahetu ja efektiivne kommunikatsioon.
 4. Kõikide huvitatud osapoolte koostöös arendatakse ja viiakse ellu strateegiat, mis on kooskõlas huvipoolte vajaduste ja ootustega.
   

Personalijuhtimine
Kooliarenduse valdkonnas “Personalijuhtimine” on määratletud järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad:

 1. Koolis töötavad motiveeritud ja kõikidesse tegevusvaldkondadesse kaasatud õpetajad.
 2. Kooli personalipoliitika on selgelt sõnastatud, selle põhimõtted on osapooltele teada ning seda järgitakse.
   

Koostöö huvigruppidega
Kooliarenduse valdkonnas “Koostöö huvigruppidega” on määratletud järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad:

 1. Erinevate tegevuste läbi toimib tihe koostöö lasteaia, teiste valla allasutuste, ettevõtete ja MTÜ-dega.
 2. Lapsevanemad on kaasatud kooli tegevuseesmärkide väljatöötamisse ja elluviimisesse.
 3. Hoolekogu võtab enda ülesannetest lähtuvalt kanda aktiivse rolli kooli arengueesmärkide täitmisel.
 4. On loodud vilistlaskogu.
 5. Kool on võtnud aktiivsema rolli kogukonna arengus.

Ressursside juhtimine
Kooliarenduse valdkonnas “Ressursside juhtimine” on määratletud järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad:

 1. Kooli füüsiline keskkond toetab organisatsiooni eesmärkide saavutamist.
 2. Olemas olevad ressursid on maksimaalselt kasutatud.
 3. Kõikidele õpilasele luuakse võimalused osaleda kooli poolt pakutavates tegevustes.

Õppe- ja kasvatusprotsess
Kooliarenduse valdkonnas “Õppe- kasvatusprotsess” on määratletud järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad:

 1. Kooli õppekasvatustöö vastab õpilaste ootustele ja tulevikuvajadustele.
 2. Koolis lähtutakse tänapäevasest õpikontseptsioonist.
 3. Kõikide õpilaste võimed on maksimaalselt arendatud.
 4. 100% õpilastest jätkab kooli lõpetamisel haridusteed.

Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad tervisealastes küsimustes
Puhja kool on tervist edendav kool ning programmi põhimõtteid järgitakse kõikides tegevustes: tervise väärtustamine ja tervisekasvatus on õpieesmärkidena integreeritud ainekavadesse, teemat käsitletakse läbi erinevate projektide ja tunniväliste tegevuste.

Arengukava kehtimise perioodiks seatakse tervisealastes küsimustes järgmised eesmärgid:

 1. Õpilaste teadlikkuse tõstmine tervislike eluviiside olulisusest isiksuse arengu seisukohalt.
 2. Psühhotroopsete ainete (eelkõige sigarettide ning energiajookide) tarvitamisega kaasnevate riskitegurite tutvustamine ja teadvustamine.
 3. Füüsilise õpikeskkonna vastavusse viimine õigusaktides kehtestatud normidega.


Arengukava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine
Arengukavas sätestatud eesmärkide elluviimiseks vajalike rahaliste ressursside kavandamine viiakse igal aastal läbi lähtuvalt kooli üldtööplaanist eelarve koostamise käigus.
 

Arengukava elluviimise ja muutmise kord
Arengukava täitmise eest vastutab direktor, kes kaasab vastavalt valdkondadele vastutusprotsessi ka õppealajuhataja, huvijuhi, majandusjuhataja. Arengukavas sätestatud eesmärkidest lähtub kogu koolipere, selle alusel koostatakse kooli õppekava ja üldtööplaan.

Arengukava täitmist ja arengukavas välja toodud eesmärkide vastavust reaalsele olukorrale analüüsitakse õppenõukogus iga õppeaasta alguses, vajadusel tehakse seejärel muudatusettepanekud. Ettepanekud arutatakse enne kinnitamist läbi ka teiste huvipooltega (kooli pidaja, hoolekogu, õpilaste esindajad), kes omakorda võivad muudatusettepanekuid teha. 2017/2018.aastal viiakse läbi kooli sisehindamine, et hinnata eesmärkide täitumist ning vastavalt sellele kujundada alus uuele, alates 2018/2019 õppeaastast elluviidavale arengukavale.

Arengukava ja selles tehtavad muudatused kinnitab kooli pidaja.