Tervisenõukogu

 Puhja Gümnaasiumi tervisenõukogu liikmed 2018/2019

 Maria-Elise Poom- kodutütred
 Kristyn Pukki- kodutütred
 Maris Karu- õpilasesindus
 Liisa Merila- inglise keel
 Ene Põldaru - logopeed
 Riin Massur -juhtkonna esindaja, õppejuht
 Ene Väär- sotsiaalpedagoog
 Lea Järv- klassiõpetaja
 Tanel Ojaste- kehaline kasvatus
 Madis Paju- kehaline kasvatus
 Asse Reial- pereõde
 Ülle Närska- loovjuht,  tervisenõukogu juht
 Triinu Vakmann- loodusained
 Kadri Raudsepp- klassiõpetaja

 

Tervisenõukogu eesmärgid 2018/2019 õppeaastal

1.Tervisenõukogu liikmed teevad koostööd huvigruppidega koolis ja tervist edendava võrgustiku asutustega maakonnas ja Elva vallas:

 • toimuvad regulaarsed koosolekud 4 korda aastas (vajaduspõhised koosolekud jooksvalt aasta jooksul),
 • osalemine tervisealastel koolitustel, Elva valla ja maakondlikes ohutusalastes projektides ja kampaaniates, koolidevahelistes projektides ja koostööpäevadel,
 • tervisepäevade korraldamine (õpilastele aprillis, kooli töötajatele juunis),
 • karjääripäeva ja teiste karjääritegevuste läbiviimine koostöös karjäärikoordinaatoriga (tervisevaldkonnaga seotud inimesed esinema).

2. Tervisenõukogu liikmed hoiavad ja kannavad edasi kooli põhiväärtusi:

 • osalemine tervist edendavatel üritustel ja kollegiaalsust suurendavates tegevustes,
 • tervist edendava ja liikuma kutsuva kooli põhiväärtuste edasikandmine, tervise ja positiivse eluhoiaku kujundamine.

3.  On loodud turvaline õppe-ja kasvukeskkond, mis soodustab õpilase arengut ning arvestab õpilaste individuaalsete vajaduste ja võimetega:

 • õpilaste igakülgne toetamine (haigestumise ja väsimuse märkamine, ruumide tuulutamine vahetundide ajal, kätepesu),
 • süsteemne koostöö kolleegide, lastevanemate ja teiste paikkondlike tervist edendavate asutustega,
 • õppekäikude korraldamine  ja külalislektorite kutsumine,
 • õpilaste regulaarse liikumisharjumuse kujundamine spordipäevade, liikumisvahetundide ja huviringide kaudu.

4. Osalemine kooli arendustegevuses:

 • töö arengukavaga,
 • kooli tegevuste kajastamine sotsiaalmeedias.

Kontakt: ulle.narska@puhja.edu.ee