Meie kooli lugu

Puhja koolis on õpilase õpetamise ja arendamise esmaseks eesmärgiks aidata õpilastel kujuneda täiskasvanuteks, kes tulevikus näevad ennast õnnelike, eluga võimalikult hästi toime tulevate täiskasvanutena.

Meie koolis väärtustatakse austust iseenda ja teiste vastu, teadmishimu ja
loovust.

Peamised märksõnad, millele kooli õpiprotsessis keskendutakse on: viisakus, kodukohaga seotud kohustused, isamaalisus, vastutus, õigus, hoolivus, märkamine, erisustega arvestamine, arenemissoov, õpioskused, lai silmaring, hobid, eneseanalüüs, füüsilised, vaimsed ja sotsiaalsed oskused, enda ja teiste tervise väärtustamine, koostööoskused, meie­tunne, avatus, vaimsus, väljendusoskus, tegevuse eesmärgistamine, algatusvõime, sihikindlus, riskijulgus, adekvaatne minapilt.
 

Me oleme avatud kõikidele õpetamise väljakutsetele. Meil on väljakutse
vastuvõtmiseks kvalifitseeritud tööjõud ja valmisolek õpikeskkonna uuendamiseks.

2016. aasta sügisel sõnastasime oma kooli väärtuspakkumise:
Eneseteostus saab võimalikuks haridust ja loovust väärtustavas koostöös.